08 червня 2011

 

ПОРЯДОК ДОСТУПУ

ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації» та указів «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» і «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Віктор Янукович поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього Закону. Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
 
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 24 лютого 2015 року №39 "Про доступ до публічної інформації" особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації визначено керівника апарату райдержадміністрації

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації здійснює відділ організаційної роботи, діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації.

Оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації забезпечує сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

Особа, відповідальна за сворення та належне функціонування системи обліку документів (з можливістю надання доступу), що знаходяться в райдержадміністрації та містять публічну інформацію. Розпорядження голови райдержадміністрації від 24 лютого 2015 року №39 "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядження голови райдержадміністрації від 24 лютого 2015 року №40 "Про організацію роботи щодо розміщення інформації на офіційному веб-сайті"
  

Порядок
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є
Срібнянська районна державна адміністрація


Усі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються відділом діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, заступнику голови або керівнику апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у відділі діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
• розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
• інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
• запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;
• не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).