Срібнянська РДА
Анонси

Порядок доступу до публічної інформації в райдержадміністрації

Назад

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації» та указів «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» і «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Віктор Янукович поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього Закону. Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

**************************************


Розпорядженням голови райдержадміністрації від 24 лютого 2015 року №39 "Про доступ до публічної інформації" особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації визначено керівника апарату райдержадміністрації

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації здійснює відділ діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації.

Оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації забезпечує сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

Особа, відповідальна за сворення та належне функціонування системи обліку документів (з можливістю надання доступу), що знаходяться в райдержадміністрації та містять публічну інформацію, - державний адміністратор сектору адміністративних послуг районної державної адміністрації

Розпорядження голови райдержадміністрації від 24 лютого 2015 року №39 "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядження голови райдержадміністрації від 24 лютого 2015 року №40 "Про організацію роботи щодо розміщення інформації на офіційному веб-сайті"

Розпорядження голови райдержадміністрації від 02 жовтня 2013 року №218 "Про розмір витрат"

Порядок
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є
Срібнянська районна державна адміністрація


Усі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються відділом діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, заступнику голови або керівнику апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у відділі діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
• розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
• інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
• запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;
• не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


**************************************

ПЕРЕЛІК відомостей,
що становлять службову інформаціюI. Інформація з питань взаємодії з правоохоронними органами, Службою безпеки України
1. Листування із органами Служби Безпеки України.
2. Розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угрупувань.
3. Кадрової роботи правоохоронних органів, їх штатної чисельності, надзвичайних подій, пов’язаних з особовим складом.

II. Інформація з питань забезпечення охорони державної таємниці

1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності.

2. Зведені відомості щодо обліку таємних документів у журналах обліку та в номенклатурах таємних справ.

3. Зведені відомості щодо перевірок наявності таємних документів, перегляду грифів таємності та знищення таємних документів.

4. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи таємності та доступ працівників до таємних мобілізаційних документів.

5. Відомості про надання та скасування допуску до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

6. Відомості щодо облікової картки про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.

7. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

8. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо¬об’єктового режиму.

9. Відомості про забезпечення режиму таємності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

10. Відомості про порядок охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців.

11. Відомості про зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання, спеціальних економічних зон на території району, що стосуються економічної безпеки регіону, держави.


III. Інформація з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

1. Інформація щодо стану системи оповіщення цивільного захисту району.

2. Інформація про стан використання резервного фонду бюджету району на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій місцевого рівня.

3. Загальні відомості щодо віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій цивільного захисту.

4. Інформація щодо залучення територіальної підсистеми цивільного захисту в антитерористичних операціях та територіальній обороні.

5. Інформація щодо формування та використання страхового фонду документації в районі.


IV. Інформація з питань оборонної та мобілізаційної роботи

1. Відомості про військовий облік громадян.

2. Відомості про бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

3. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до зведених відомостей державної таємниці (далі – ЗВДТ) (440-05) щодо:

3.1 створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій району;

3.2 виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

3.3 виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

3.4 виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

3.5 виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

3.6 мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

3.7 кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в Срібнянській районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування;

3.8 забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

3.9 показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;

3.10 підготовки фахівців у закладах освіти району на особливий період;

3.11 надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в районі в особливий період;

3.12 виробництва найважливішої цивільної промислової продукції району в особливий період;

3.13 номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в Срібнянській районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях району, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

3.14 капітального будівництва в особливий період;

3.15 створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в районі в особливий період;

3.16 потреби сільського господарства району в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

4. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки району.

5. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів із питань мобілізаційної підготовки економіки району.

6. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій району, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

7. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

8. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців районної державної адміністрації з питань мобілізаційної підготовки.

9. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів області Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств району.

11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району.

12. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

13. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації району.

14. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району.

15. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.


V. Інформація з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства

1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у місті та населених пунктах району, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

3. Плани міста та інших населених пунктів, виконаних на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі 1 : 50000 і більше у будь-якій системі координат, крім державної.

4. Відомості про координати астрономічних, гравіметричних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю до 20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат.


VI. Інформація з питань кадрової роботи

1. Особові справи державних службовців.

2. Декларації про доходи державних службовців, окрім тих, які займають виборну посаду в органах влади та обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

3. Штатно-списковий склад працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

4. Документи про облік трудових книжок та журнал їх видачі.

5. Документи про оприбуткування і видачу орденів, медалей і бланків та документи до них.

6. Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх видачі.

7. Журнал обліку видачі посвідчень працівникам.


VII. Інформація з питань бухгалтерського обліку

1. Фінансові документи бухгалтерії.

2. Документи щодо:

2.1 штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

2.2 ревізій та перевірок фінансової діяльності


VIII. Інше

1. Інформація, що міститься в документах районної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності районної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.


**************************************
Робота із запитувачами публічної інформації, якою володіє Срібнянська районна державна адміністрація, здійснюється у відділі діловодства та контролю апарату райдержадміністрації
(II поверх кабінет №30
тел. 2-15-42
e-mail: sribadm_post@cg.gov.ua

НазадІнтерактивна інвестиційна мапа України08 Травня 2018 12:48
05 Березня 2018 14:27
31 Січня 2018 10:56
28 Грудня 2017 16:01
06 Грудня 2017 14:37
16 Листопада 2017 15:34
13 Листопада 2017 11:42
17 Жовтня 2017 12:24
28 Серпня 2017 16:13

Чи вплинула на Вас фінансова криза?